مانند دانشمندان کار کنید


  بخش اول - مانند دانشمندان کار کنید  1- مشاهده کنید :

برای اینکه مانند دانشمندان فکر کنید همه چیز را با دقت مشاهده کنید. هر چه که می بینید و می شنوید. دلیلی بر اتفاقاتی است که در اطراف شما می افتد.    2- بپرسید:

درباره اتفاقاتی که در حین مشاهده می افتد و شما می بینید بپرسید.    3- فرضیه بسازید:

فرض کنید که شما می دانید چرا یک اتفاق بخصوص می افتد؛ به این فکر یا حدس شما فرضیه گفته می شود.    4- آزمایش طراحی کنید:‌

بعد از فرضیه سازی باید آزمایشی را طراحی کنید تا بتوانید به کمک آن درستی یا نادرستی فرضیه را امتحان کنید.    5- یادداشت کنید:

شما باید همه چیز آزمایش خود را با دقت مشاهده کنید و هر اتفاقی را که می افتد یادداشت کنید.    6- نتیجه بگیرید:

درباره دلایل کارهایی که به صورت اتفاقی پیش می ایدفکر کنیدو سپس نتیجه بگیرید.    پرسش های بخش اول  1- برای آنکه مانند دانشمندان فکر کنید چگونه باید رفتار کنید؟

همه چیز را با دقت مشاهده می کنیم و هرچه که می شنویم یا می بینیم را دلیلی برای اتفاقات اطراف خود بدانیم.    2- چرا باید در مورد اتفاقاتی که بارها تکرار می شوند سؤال کرد؟

معمولاً با دقت کردن به اتفاقاتی که بارها تکرار می شوند می توانیم جواب سؤال های خود را پیدا کنیم.    3- بعد از فرضیه سازی چه باید کرد؟

باید آزمایشی را طراحی کرد تا به کمک نتیجه آن درستی فرضیه خود را ثابت کنیم.    4- مراحل کار دانشمندان را بنویسید؟

- خوب فکر می کنند.
- همه چیز را با دقت مشاهده می کنند.
- می پرسند و مطالعه می کنند.
- فرضیه می سازند.
- با آزمایش های فراوان فرضیه خود را امتحان می کنند.
- نتایج آزمایش های خود را امتحان می کنند.
- نتیجه گیری می کنند.