X
تبلیغات
زولا
زمین و همسایه های آن

  10

 

درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

 

 

بخش 10

 زمین و همسایه های آن

 

زمین حرکت می کند:

شاید شما تصور کنید که خورشید هر روز در آسمان جابه جا می شود. اما چنین نیست. زمین به دور خورشید حرکت می کند و هر شبانه روز یک دور به دور خود می چرخد. زمین هم به دور خود می گردد هم به دور خورشید. زمین مانند توپ است و خورشید در هنگام روز یک طرف آن را روشن می کند و در هنگام شب نیز طرف تاریک آن است.

 

نزدیک ترین همسایه زمین:

در هنگام شب در آسمان چه می بینید؟ ماه و تعداد زیادی ستاره. ماه بیش از هر چیز دیگر به ما نزدیک است و به همین دلیل، بزرگ به نظر می رسد. ماه با دوربین های قوی و بزرگ به نام تلسکوپ مشاهده می شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده و به دلیل نبودن آب و هوا، هیچ موجود زنده ای در آن وجود ندارد. در روی ماه کوه های بلند، دشت های وسیع و گودا لهای دایره شکلی وجود دارد. ماه نور خود را از خورشید می گیرد و از خود نور ندارد و مانند آینه نور خورشید را به زمین منعکس می کند که به آن مهتاب می گویند.

 

سفر به منظومه شمسی:

 خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن در گردش هستند منظومه شمسی نامیده می شوند. شمس یعنی خورشید و منظومه یعنی سیاراتی که به نظم در آسمان به دور خورشید می گردند همه سیاره ها هم به دور خود می چرخند و هم به دور خورشید.

 

عطارد:

 عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره کوچکی است که هر 88 روز یک بار به دور خورشید می گردد. به علت داغی عطارد، هیچ موجود زنده ای نمی تواند روی آن زندگی کند.

 

زهره:

زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود و مانند زمین، کوه و دشت دارد و باز هم به دلیل نزدیکی به خورشید آب و موجود زنده ندارد.

 

زمین:

زمین سومین سیاره است که از دور به شکل کره سفید و زیبابی به نظر می رسد که  قسمت های به رنگ آب، اقیانوس ها و قسمت های سفید رنگ ابرها هستند. زمین به دلیل داشتن شرایط جوی مناسب دارای گیاهان، انسان ها و موجودات زنده است.

 

مریخ:

پس از زمین، مریخ قرار دارد. مریخ خاک قرمز رنگی دارد. در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد.

 

مشتری:

سیاره بعدی مشتری است که از جنس گاز است. مشتری بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره آنقدر بزرگ است که 1400 کره به اندازه زمین در آن جای می گیرد.

 

زحل:

زحل سیاره بسیار زیبایی است که در اطراف آن، حلقه های روشن زیادی وجود دارد. زحل هر 29 سال یک بار به دور خورشید باز می گردد.

 

اورانوس، نپتون و پلوتون:

این سه سیاره به دلیل دوری از خورشید بسیار سردند. پلوتو دورترین سیاره به خورشید است.

 

 

 

پرسش های بخش 10

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- سیاره مشتری 1400 برابر سیاره زمین است.

2- سیاره زحل در  هر 29 سال، یک بار به دور خورشید می گردد.

3- سیاره مریخ در هر 2 سال، یک بار به دور خورشید می گردد.

4- جنس سیاره زحل از گاز است.

5- داغ ترین سیاره منظومه شمسی، سیاره عطارد است.

6- همیشه طرفی از زمین که رو به خورشید است روز می باشد.

7- زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خود می چرخد.

 

 

 

سوالات تشریحی:

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

1- شب و روز چگونه پدید می آیند؟

از گردش زمین به دور خودش.

 

2- نزدیک ترین همسایه کره زمین در فضا چیست؟

ماه

 

3- تلسکوپ چیست؟

وسیله ای است که با آن چیزهای خیلی دور را می بینیم.

 

4- یک بار گردش ماه به دور زمین چقدر طول می کشد؟

4 هفته

 

5- چرا ماه را به شکل های مختلف می بینیم؟

در گردش ماه به دور زمین همیشه تمام قسمت های ماه از خورشید نور نمی گیرد و مقدار نوری که ماه به زمین می تاباند مطابق با طرز  قرار گرفتن ماه نسبت به زمین است.

 

6- منظومه شمسی چیست؟

خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می گردند منظومه شمسی نام دارند.

 

7- کدام سیاره، خاک قرمز رنگی دارد؟

مریخ

 

8- کدام سیاره ها دارای گازهای منجمد هستند؟

مشتری، زحل، اورانوس، پنتون

 

9- به نظر شما چرا سیاره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشید بیشتر طول می کشد؟

چون آنها در مسیر خود دایره های بزرگ تری را طی می کنند.

10 © 2002-2005, Islamic Republic of Iran Broadcasting Website.