بخش پنجم_گرما و مواد «1»

تبدیل جامد و مایع به یکدیگر: ‌اگر مواد جامد به اندازه کافی گرم شوند، به مایع تبدیل می شوند. تبدیل مواد جامد به مایع ذوب شدن نام دارد. ذوب شدن یعنی مایع شدن.

تبدیل مایع به جامد و انجماد: مواد مایع اگر به اندازه کافی سرد شوند، به جامد تبدیل می شوند. تبدیل مایع به جامد انجماد نام دارد. انجماد به معنی جامد شدن است.

تبدیل مایع و گاز به یکدیگر: ‌آب دریا بخار می شود. بخار آب یک گاز است. معمولاً در هوا مقداری بخار آب وجود دارد. ولی دیده نمی شود، تبدیل شدن مایع به گاز تبخیر نام دارد. تبخیر یعنی بخار شدن.

اگر گازها به اندازه کافی سرد شوند به مایع تبدیل می شوند.  پرسش های بخش 5
سوالات تکمیلی
در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- در اطراف ما مواد به سه حالت جامد مایع و گاز دیده می شوند.
2- ذوب به معنی مایع شدن است.
3- بخار آب یک گاز است.
4- از تبخیر آب بر اثر گرما بخار به وجود می آید.
5- تبدیل آب به یخ را انجماد می گوئیم.
   سوالات تشریحی
به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:
6- ذوب شدن یعنی چه؟

تبدیل مواد جامد به مایع ذوب شدن نام دارد.    7- قطره های شمع پس از افتادن در بشقاب چه تغییری می کنند؟

قطره های مایع به جامد تبدیل می شود.    8- آیا تا به حال فکر کرده اید چرا لباس های شسته شده پس از مدتی خشک می شوند؟

زیرا بر اثر گرما آب داخل آنها بخار می شود.    9- چرا زمین های خیس پس از مدتی خشک می شوند؟

چون تابش آفتاب یا گرما باعث می شود تا آب های روی زمین بخار شوند.    10- هنگام خشک شدن سبزی چه تغییر حالتی روی می دهد؟

تبخیر    11- اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود؟

هیچ ابری درست نمی شود و بارندگی نخواهد بود و خشکسالی و مرگ موجودات زنده رخ خواهد داد.    12- در یک لیوان کاملاً خشک مقداری آب و یخ بریزید. لیوان را روی میز بگذارید. کمی صبر کنید. به بدنه لیوان دست بکشید. چه می بینید؟

قطره های آب روی بدنه لیوان دیده می شود. زیرا بخار آب درون هوا به بدنه سرد لیوان بر می خورد و به مایع (آب) تبدیل می شود.    13- بخار آب دریا به کجا می رود؟

به هوا    14- در چه صورتی می توان ماده مایع را به جامد تبدیل کرد؟

در صورت قرار دادن ماده مایع در یک جای سرد.