بخش هفتم_انرژی چیست؟

توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم.  انرژی حرکتی :

همه چیزهایی که حرکت می کنند انرژی دارند. این انرژی را انرژی حرکتی می نامیم.    انرژی گرمایی:

برای پختن غذا و گرم کردن خانه از انرژی گرمایی استفاده می کنیم.
خورشید زمین را گرم می کند و روشن می نماید. پس نور خورشید انرژی گرمایی و انرژی نورانی دارد.
   انرژی صورتی :

صدای هواپیما شیشه پنجره را می لرزاند. انرژی صوتی صدا شیشه را می لرزاند.    انرژی الکتریکی :

بسیاری از وسایلی که به کار می بریم با برق کار می کنند و حرکت، گرما یا نور تولید می کنند. همه این وسایل به کمک انرژی الکتریکی کار می کنند.    انرژی ها به هم تبدیل می شوند :

انرژی ها همیشه به یک شکل نمی مانند و به شکل های دیگر تبدیل می شوند. مثلاً چرخ گوشت الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند.    پرسش های بخش 7
سوالات تکمیلی
در جای خالی کلمه مناسبی بنویسید.

1- نور خورشید انرژی گرمایی و نورانی دارد.
2- برای شنا کردن به انرژی حرکتی نیاز داریم.
3- برای انجام دادن کارها و به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم.
4- برای پختن غذا و گرم کردن خانه به انرژی گرمایی نیاز داریم.
5- صدای هواپیما شیشه پنجره را می لرزاند. انرژی صوتی شیشه را می لرزاند.
6- در روشن کردن اتو انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.
   سوالات تشریحی
به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید :
1- انرژی را تعریف کنید؟

توانائی انجام دادن کار را انرژی می گویند.    2- در حرکت پنکه کدام شکل انرژی به شکل دیگری تبدیل می شود؟

انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی    3- چه چیزهائی انرژی دارند؟

همه چیزهائی که حرکت می کنند.    4- چهار نوع کار که از انرژی گرمایی استفاده می شود را نام ببرید.

حرکت اتومبیل ها، حرکت قطارها، حرکت کامیون ها، به راه افتادن چرخ کارخانه ها.    5- انرژی الکتریکی چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

بعضی اجسام را به حرکت در می آورد. در بعضی اجسام تولید گرما می کند و در بعضی تولید نور و در بعضی تولید صدا می کند.    6- در رادیو چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند؟

انرژی الکتریکی به انرژی صوتی.    7- رعد و برق چه انرژی هایی دارد؟

انرژی صوتی و نورانی