بخش دوازدهم_دستگاه گوارش  گوارش چیست؟

بدن انسان برای رشد و انجام کارهای گوناگون به غذا نیاز دارد. غذا به همان صورتی که خورده می شود برای بدن فایده ای ندارد بلکه ابتدا باید به ذره های بسیار ریز تبدیل شود. ریز شدن غذا و آماده شدن آن برای استفاده بدن گوارش نام دارد.  

دستگاه گوارش :
گوارش در داخل اندام هایی مانند معده، روده و دهان صورت می گیرد. به مجموع این اندام ها دستگاه گوارش گفته می شود.

دهان :
گوارش از راه جویدن غذا در دهان شروع می شود. هنگام جویدن غذا به تکه های کوچک تر تقسیم می شود. آب دهان هم به نرم شدن و خرد شدن غذا کمک می کند. غذای نرم تر آسان تر از راه گلو پایین می رود. دندان های جلو غذا را می برند. دندان های عقب غذا را خرد می کنند. دندان های نوک تیز غذا را پاره می کنند.

مری :
مری لوله ای است که دهان را که به معده وصل می کند. غذای جویده شده از راه مری به داخل معده می رود. ماهیچه های مری غذا را به معده می فرستند.

معده :
معده به شکل کیسه است. دیواره معده ماهیچه های زیادی دارد. غذا چند ساعت در معده می ماند تا بیشتر گوارش پیدا کند. در معده هم مایعی وجود دارد که به آن شیوه معده می گویند. ماهیچه های معده با حرکات خود، غذای جویده شده را با این مانع مخلوط می کنند. شیوه معده غذاهای گوشتی را گوارش می دهد. در بیشتر غذاها آب وجود دارد. آب دهان، شیره معده و آبی که می نوشیم در نرم شدن غذا بیشتر تأثیر دارند.
روده ها :
غذایی که در معده گوارش پیدا می کند کم کم وارد روده باریک می شود. طول روده باریک 3 تا 4 متر است اما چون پیچیده شده در داخل شکم جا گرفته است. در روده هم مانند معده مایعی وجود دارد که غذاهای گوناگون را گوارش می دهد. روده باریک مهم ترین قسمت دستگاه گوارش است.

خونی که در اطراف روده ها جریان دارد. غذای گوارش یافته را جذب می کند. و این خون همراه غذا در تمام قسمت های بدن حرکت می کند و غذای دریافت شده از روده ها را به اندام ها می دهد تا از انرژی آن استفاده کنند. قسمتی از غذا که قابل گوارش و جذب نباشد از بدن دفع می شود.
   پرسش های بخش 12
سوالات تکمیلی
در جای خالی پاسخ های صحیح بنویسید.

1- ریز شدن و آماده شدن غذا به صورتی که برای بدن قابل استفاده باشد، گوارش نام دارد.
2- دندان های ما سه شکل نیش، پیش و آسیا دارند.
3- آب دهان هم به نرم شدن و خرد شدن غذاها کمک می کند.
4- غذای نرم تر آسان تر از راه گلو پائین می رود.
5- غذای جویده شده از راه مری به داخل معده می رود.
6- دیواره معده ماهیچه های زیادی دارد.
7- غذایی که در معده گوارش پیدا می کند کم کم وارد روده باریکمی شود.
8- مهم ترین قسمت دستگاه گوارش روده باریک است.
9- قسمتی از غذا که قابل گوارش و جذب نباشد از راه روده بزرگ دفع می شود.
   سوالات تشریحی
به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :
1- وظیفه معده چیست؟

معده وظیفه دارد غذا را مدتی در داخل خود نگه دارد تا غذا گوارش بیشتری پیدا کند.    2- گوارش چیست؟ تعریف کنید؟

ریز شدن غذا و آماده شدن آن به صورتی که برای بدن قابل استفاده باشد، گوارش نام دارد.    3- دستگاه گوارش چیست؟

به مجموع اندام هایی مانند دهان، معده و روده که غذا را برای بدن قابل استفاده می کنند دستگاه گوارش می گویند.    4- کار ماهیچه های معده چیست؟

ماهیچه های معده با حرکات خود، غذای جویده شده را خوب با شیره معده مخلوط می کنند.    5- شیره معده چه غذاهایی را بیشتر گوارش می دهد؟

غذاهای گوشتی.    6- چرا باید هر روز تعدادی آب بنوشیم؟

چون بدن انسان به آب احتیاج دارد و دیگر اینکه آب در معده باعث می شود تا غذا کاملاً نرم و آبکی شوند.    7- مری چیست؟ تعریف کنید؟

مری لوله ای است که دهان را به معده وصل می کند و غذای جویده شده از راه آن به معده می رود.    8- خون چگونه غذا را به تمام بدن می رساند؟

خون در تمام اندام های بدن گردش می کند و غذایی که از روده ها گرفته است به تمام اندام ها می رساند.    9- کار دندان ها چیست؟

دندان ها کمک می کنند تا غذاها بریده شده، له و خرد شده و برای گوارش آماده شوند.